Osa 6

Data Access Object -suunnittelumalli

Esimerkkiemme sovelluslogiikka ja tietokantalogiikka on toistaiseksi ollut samaan kasaan nivottuna. Tämä käytäntö voi pitkässä juoksussa johtaa hyvin sekavaan koodiin.

Tietokantasovelluksissa tyypillisesti konkreettinen tiedon hakemis- ja tallennustoiminnallisuus abstrahoidaan siten, että ohjelmoijan ei tarvitse nähdä sitä jatkuvasti. Tämä tiedon käsittelyn abstrahointi tunnetaan Data Access Object (DAO) -suunnittelumallina.

Yleiskäyttöinen DAO-rajapinta

Hahmotellaan tietokantaan tehtäviä kyselyitä abstrahoivaa rajapintaa. Rajapinta tarjoaa metodit create, read, update, delete ja list, eli toiminnallisuudet tallentamiseen, lukemiseen, päivittämiseen, poistamiseen ja listaamiseen. Tehdään rajapinnasta geneerinen, eli rajapinnan toteutuksen yhteydessä tulee määritellä palautettavien olioiden tyyppi sekä pääavaimen tyyppi.

import java.sql.*;
import java.util.*;

public interface Dao<T, K> {
  void create(T object) throws SQLException;
  T read(K key) throws SQLException;
  T update(T object) throws SQLException;
  void delete(K key) throws SQLException;
  List<T> list() throws SQLException;
}

Metodi create tallentaa annetun olion tietokantaan, metodi read hakee olion tietokannasta parametrina annetulla avaimella, metodi update päivittää parametrina annetun olion tiedot tietokantaan (tyypillisesti olettaen, että tietokannasta löytyy parametrina annetun olion avainta vastaava rivi), metodi delete poistaa olion annetulla avaimella, ja metodi list hakee kaikki oliot tietokannasta.

Tällaisen rajapinnan toteuttavia tietokannan käsittelyyn käytettäviä luokkia kutsutaan arkikielessä CRUDeiksi.

Yllä olevassa rajapinnassa tyypit T ja K ovat Javan geneerisiä tyyppiparametreja, joiden tilalle voidaan asettaa rajapinnan toteuttavassa luokassa mitkä tahansa tyypit.

Asiakkaiden käsittely DAO-rajapinnan avulla

Luodaan Dao-rajapinnan toteuttava luokka AsiakasDao, jota käytetään asiakkaiden tietojen käsittelyyn. Oletetaan, että käytössämme on edellisestä luvusta tuttu luokka Asiakas sekä asiakasta kuvaava tietokantataulu Asiakas.

public class Asiakas {
  Integer id;
  String nimi;
  String puhelinnumero;
  String katuosoite;
  Integer postinumero;
  String postitoimipaikka;


  // konstruktorit ja metodit
}
CREATE TABLE Asiakas (
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nimi VARCHAR(200),
  puhelinnumero VARCHAR(20),
  katuosoite VARCHAR(50),
  postinumero INTEGER,
  postitoimipaikka VARCHAR(20)
);

Asiakkaan pääavain on Integer-tyyppinen ja luokan tyyppi on Asiakas. Toteutetaan rajapinta luokkaamme AsiakasDao.

public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {
  // ...

Kuten yllä nähdään, tyyppiparametrit annetaan rajapinnan toteuttamisesta kertovan avainsanan implements-yhteyteen. Ylläolevassa esimerkissä haettavan olion tyyppi on Asiakas ja sen pääavaimen tyyppi on Integer.

Kun toteutamme rajapinnan, Java vaatii, että metodeihin on määritelty oikeat parametrit ja paluutyypit. Alustava hahmotelma konkreettisesta asiakkaiden käsittelyyn tarkoitetusta AsiakasDao-luokasta on seuraavanlainen.

import java.util.*;
import java.sql.*;

public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Override
  public void create(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public Asiakas update(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public List<Asiakas> list() throws SQLException {
	   // ei toteutettu
	   return null;
  }
}

Luokan pohja on olemassa. Aloitetaan seuraavaksi tietokantakyselyiden tekemiseen tarvittavan toiminnallisuuden toteutus.

Toteutetaan ensin metodit create ja read.

import java.util.*;
import java.sql.*;

public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Override
  public void create(Asiakas asiakas) throws SQLException {
    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

    PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO Asiakas"
      + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
      + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
    stmt.setString(1, asiakas.getNimi());
    stmt.setString(2, asiakas.getPuhelinnumero());
    stmt.setString(3, asiakas.getKatuosoite());
    stmt.setInt(4, asiakas.getPostinumero());
    stmt.setString(5, asiakas.getPostitoimipaikka());

    stmt.executeUpdate();
    stmt.close();
    connection.close();
  }

  @Override
  public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

    PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("SELECT * FROM Asiakas WHERE id = ?");
    stmt.setInteger(1, key);
    ResultSet rs = stmt.executeQuery();

    // Mikäli tulostaulussa ei ole yhtäkään riviä,
    // palautetaan null-viite
    if(!rs.next()) {
      return null;
    }

    // Edellä siirryttiin ensimmäiselle tulostaulun
    // riville -- luodaan asiakas
    Asiakas a = new Asiakas(rs.getInt("id"), rs.getString("nimi"),
      rs.getString("puhelinnumero"), rs.getString("katuosoite"),
      rs.getInt("postinumero"), rs.getString("postitoimipaikka"));

    stmt.close();
    rs.close();
    connection.close();

    return a;
  }

  @Override
  public Asiakas update(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public List<Asiakas> list() throws SQLException {
	   // ei toteutettu
	   return null;
  }
}

AsiakasDao-luokan Käyttöönotto on suoraviivaista.

Scanner lukija = new Scanner(System.in);
AsiakasDao dao = new AsiakasDao();

System.out.println("Mikä id haetaan?");
int id = Integer.valueOf(lukija.nextLine());
Asiakas asiakas = dao.read(id);
if (asiakas == null) {
  System.out.println("Ei löytynyt!");
} else {
  System.out.println("Löytyi! " + asiakas.getNimi());
}

Edellä esitetty lähestymistapa luo melko paljon "boilerplate" -koodia, sillä yhteyden muodostaminen ym. esiintyy jokaisessa Dao-luokan metodissa. Tätä voisi keventää pilkkomalla ohjelmaa pienempiin osiin siten, että yhden osan vastuulla olisi tietokantayhteyden muodostaminen, ja toisen osan vastuulla tietokantayhteyden läpikäynti ym.

Asiakkaiden käsittely DAO-rajapinnan avulla, osa 2

Tarkastellaan samaa Spring-sovelluskehyksen kanssa. Oletetaan, että käytössämme on aiemmin kuvattu luokka Asiakas ja rajapinta Dao<T, K>. Luodaan luokka AsiakasDao, joka toteuttaa rajapinnan Dao<Asiakas, Integer>.

// importit

@Component
public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {
  // toteutus
}

Toteutus on tähän mennessä lähes samanlainen edellisen toteutuksemme kanssa. Luokalle tulee kuitenkin määritellä annotaatio @Component, joka kertoo Spring-sovelluskehykselle, että Spring-sovelluskehyksen tulee hallinnoida luokan luomista ja käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli luokkaan AsiakasDao määritellään @Autowired-annotaatiolla olioita, lisää Spring niihin oikeat oliot automaattisesti. Vastaavasti, mikäli AsiakasDao-oliota halutaan käyttää jossain toisessa luokassa, osaa Spring tuoda AsiakasDao-olion sinne käyttöön — olettaen, että olio määritellään @Autowired-annotaatiolla.

Tuodaan seuraavaksi luokkaan AsiakasDao JdbcTemplate-olio, jota käytetään kyselyiden tekemiseen.

// importit

@Component
public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  // toteutus
}

Ja lisätään luokkaan rajapinnan vaatimat metodit.

// importit

@Component
public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Override
  public void create(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public Asiakas update(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public List<Asiakas> list() throws SQLException {
	   // ei toteutettu
	   return null;
  }
}

Toteutetaan taas metodit create ja read.

// importit

@Component
public class AsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Autowired
  JdbcTemplate jdbcTemplate;

  @Override
  public void create(Asiakas asiakas) throws SQLException {
    jdbcTemplate.update("INSERT INTO Asiakas"
      + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
      + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
      , asiakas.getNimi(), asiakas.getPuhelinnumero(),
      asiakas.getKatuosoite(), asiakas.getPostinumero(),
      asiakas.getPostitoimipaikka());
  }

  @Override
  public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
    List<Asiakas> asiakkaat = jdbcTemplate.query(
      "SELECT * FROM Asiakas WHERE id = ?",
      (rs, rowNum) -> new Asiakas(rs.getInt("id"), rs.getString("nimi"),
      rs.getString("puhelinnumero"), rs.getString("katuosoite"),
      rs.getInt("postinumero"), rs.getString("postitoimipaikka")),
      key);

    if(asiakkaat.isEmpty()) {
      return null;
    }

    return asiakkaat.get(0);
  }

  @Override
  public Asiakas update(Asiakas object) throws SQLException {
    // ei toteutettu
    return null;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    // ei toteutettu
  }

  @Override
  public List<Asiakas> list() throws SQLException {
	   // ei toteutettu
	   return null;
  }
}

Yllä olevassa read-esimerkissä luetaan asiakkaat listalle. Todellisuudessa asiakkaita on korkeintaan yksi.

Spring tarjoaa joissain tapauksissa näppäriä apuvälineitä olioiden muutokseen muodosta toiseen. Esimerkiksi yllä kuvatun read-metodin voi toteuttaa myös seuraavalla tavalla.

@Override
public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
  Asiakas asiakas = jdbcTemplate.queryForObject(
      "SELECT * FROM Asiakas WHERE id = ?",
      new BeanPropertyRowMapper<>(Asiakas.class),
      key);

  return asiakas;
}

Tässä käytännössä annetaan Spring-sovelluskehykselle ja tarkemmin sen tarjoamalle BeanPropertyRowMapper-oliolle vastuu Asiakas-olion luomisesta. Tämä vaatii sen, että käsiteltävällä luokalla — tässä Asiakas — on parametriton konstruktori sekä getterit ja setterit. Tässä on kuitenkin huomioitava, mikäli kysely ei palauta yhtään riviä tulee queryForObject-metodi heittämään EmptyResultDataAccessException-poikkeuksen. Jos taas kysely palauttaa enemmän kuin yhden rivin tulee metodi heittämään IncorrectResultSizeDataAccessException-poikkeuksen.

Loading

Avaimen palauttaminen kyselyn vastauksena

Mikäli tietokantataulu on määritelty siten, että tietokantatauluun luodan uuden rivin pääavain automaattisesti, voi lisäysmetodin toteuttaa niin, että se palauttaa uuden rivin pääavaimen. Tällöin prepareStatement-metodille tulee antaa kyselyn lisäksi parametrina Statement-luokassa määritelty vakio RETURN_GENERATED_KEYS.

JDBCn avulla toiminnallisuus on seuraava:

// Oletetaan, että käytössämme on Asiakas-tyyppinen olio
// asiakas
Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO Asiakas"
  + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
  + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
  Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
stmt.setString(1, asiakas.getNimi());
stmt.setString(2, asiakas.getPuhelinnumero());
stmt.setString(3, asiakas.getKatuosoite());
stmt.setInt(4, asiakas.getPostinumero());
stmt.setString(5, asiakas.getPostitoimipaikka());

// asiakas lisätään tietokantaan
stmt.executeUpdate();

int id = -1;
ResultSet generatedKeys = stmt.getGeneratedKeys();
// haetaan id vain mikäli tulostaulussa on rivi
if(generatedKeys.next()) {
  id = generatedKeys.getInt(1);
}

generatedKeys.close();
stmt.close();
connection.close();

System.out.println("Juuri luodun asiakkaan id on: " + id);

Tämän avulla create-metodi voitaisiin toteuttaa esimerkiksi juuri luodun asiakkaan palauttavaksi. Muutos vaatisi luonnollisesti myös Dao-rajapinnan muutoksen siten, että create metodi palauttaa juuri tallennetun olion.

@Override
public Asiakas create(Asiakas asiakas) throws SQLException {
  Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

  PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO Asiakas"
    + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
    + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
    Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
  stmt.setString(1, asiakas.getNimi());
  stmt.setString(2, asiakas.getPuhelinnumero());
  stmt.setString(3, asiakas.getKatuosoite());
  stmt.setInt(4, asiakas.getPostinumero());
  stmt.setString(5, asiakas.getPostitoimipaikka());

  // asiakas lisätään tietokantaan
  stmt.executeUpdate();

  int id = -1;
  ResultSet generatedKeys = stmt.getGeneratedKeys();
  // haetaan id vain mikäli tulostaulussa on rivi
  if(generatedKeys.next()) {
    id = generatedKeys.getInt(1);
  }

  generatedKeys.close();
  stmt.close();
  connection.close();

  // oletetaan, että avain saatu
  return read(id);
}

Vastaaava toiminnallisuus löytyy myös Spring-sovelluskehyksestä. Spring-sovelluskehyksen JdbcTemplate-oliota käytettäessä juuri lisätyn rivin pääavaimen hakeminen tapahtuu Spring-sovelluskehyksen tarjoaman KeyHolder-luokan avulla. Yllä kuvattu uuden asiakkaan palauttava create-metodi toteutettaisiin Spring-sovelluskehyksellä seuraavasti.

@Override
public Asiakas create(Asiakas asiakas) throws SQLException {
  KeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();

  jdbcTemplate.update(connection -> {
    PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(
      "INSERT INTO Asiakas"
      + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
      + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
      stmt.setString(1, asiakas.getNimi());
      stmt.setString(2, asiakas.getPuhelinnumero());
      stmt.setString(3, asiakas.getKatuosoite());
      stmt.setint(4, asiakas.getPostinumero());
      stmt.setString(5, asiakas.getPostitoimipaikka());
      return stmt;
  }, keyHolder);

  int id = keyHolder.getKey().intValue();
  return read(id);
}
Edellä kuvatusta esimerkistä löytyy hieman laajempi kuvaus osoitteessa https://www.baeldung.com/spring-jdbc-autogenerated-keys olevasta oppaasta.

Välimuistit sovelluksissa

Tarkastellaan esimerkinomaisesti muita Dao-rajapinnan tarjoamia hyötyjä.

Kun tietokantaa käytetään osana sovellusta (esimerkiksi web-sovellusta), sovelluksen vastuulla on tietokantakyselyiden tekeminen tietokannanhallintajärjestelmään. Jos sovellus on ainoa tietokannan käyttäjä (tietokantaa ei muokata muista järjestelmistä), ja jos merkittävä osa kyselyistä on toistuvia hakukyselyjä, voi sovellukseen rakentaa tietokannan toimintaa abstrahoiva välimuisti.

Välimuistissa on käytännössä kyse käsiteltävän tiedon tuomisesta lähemmäksi käyttäjää. Tietokantaa käyttävien sovellusten tapauksessa usein haettava tieto tuodaan sovelluksen muistiin, jolloin sovelluksen ei tarvitse hakea tietoa erikseen tietokannasta. Välimuisti tyhjennetään aina tietokannan päivityksen yhteydessä, jolloin käyttäjälle päätyvä tieto on aina ajan tasalla.

Yksinkertaisimmillaan välimuistitoteutus voi olla olemassaolevan Dao-toteutuksen kapselointi erilliseen Dao-toteutukseen.

Oletetaan, että käytössämme on nyt jo tuttu vaillinainen AsiakasDao-toteutus. Välimuistillisen toteutuksen luominen on melko suoraviivaista — alla toteutuksessa muistetaan vain yksittäiset asiakkaat. Alla olevassa toteutuksessa oletetaan, että metodi create on määritelty asiakkaan palauttavaksi.

// importit

@Component
public class CachedAsiakasDao implements Dao<Asiakas, Integer> {

  @Autowired
  AsiakasDao asiakasDao;

  HashMap<Integer, Asiakas> cache = new HashMap<>();

  @Override
  public Asiakas create(Asiakas object) throws SQLException {
    Asiakas created = asiakasDao.create(object);
    cache.put(created.getId(), created);
    return created;
  }

  @Override
  public Asiakas read(Integer key) throws SQLException {
    if(!cache.containsKey(key)) {
      cache.put(key, asiakasDao.read(key));
    }


    return cache.get(key);
  }

  @Override
  public Asiakas update(Asiakas object) throws SQLException {
    object = asiakasDao.update(object);
    cache.put(object.getKey(), object);
    return object;
  }

  @Override
  public void delete(Integer key) throws SQLException {
    asiakasDao.delete(key);
    cache.remove(key);
  }

  @Override
  public List<Asiakas> list() throws SQLException {
	   // ei toteutettu
	   return null;
  }
}

Jos asiakkaiden tietohin liittyvistä tietokantakyselyistä 99% on hakuoperaatioita, on merkittävässä osassa tapauksia tieto valmiiksi sovelluksen käytössä ja tietokantaan ei tarvitse ottaa yhteyttä. Toisaalta, jos sovellus on sellainen, että merkittävä osa käsittelystä sisältää myös tietokannassa olevan tiedon muokkausoperaatioita, ei edellä kuvatusta välimuistista ole juurikaan hyötyä.

Yllä olevassa esimerkissä välimuisti on kuitenkin naiivi. Miljoonia rivejä sisältävää tietokantaa ei kannattane ladata sovelluksen muistiin. Tällaisessa tapauksessa on hyvä tarkastella yleisimmin haettuja rivejä ja mahdollisesti tallentaa vain ne.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!