Osa 6

Tietokantataulut ja luokat

Olio-ohjelmointiin hieman perehtynyt tunnistaa tietokantaan tallennetut käsitteet ja niiden yhteydet myös olio-ohjelmoinnista. Käsitteet ja niiden attribuutit muistuttavat luokkia ja niiden oliomuuttujia, ja käsitteiden yhteydet muistuttavat viitteitä luokkien välillä.

Luokkakaavio Java-luokkina

Tarkastellaan seuraavaa Opiskelijaa ja Kurssisuoritusta sekä näiden välistä yhteyttä kuvaavaa luokkakaaviota.

opiskelija ja kurssisuoritus luokkakaavio
Luokkakaavio, jossa on luokat Opiskelija ja Kurssisuoritus. Opiskelijalla on monta (nollasta äärettömään kurssisuoritusta). Jokaiseen kurssisuoritukseen liittyy yksi opiskelija.

Määritellään ensin luokat Opiskelija ja Kurssisuoritus siten, että niillä ei ole vielä yhteyksiä merkittynä. Luokilla ei ole myöskään konstruktoreja tai metodeja.

public class Opiskelija {
  String opiskelijanumero;
  String nimi;
  int syntymavuosi;
}
public class Kurssisuoritus {
  String kurssi;
}

Lisätään luokkien välille yhteys. Jokaiseen kurssisuoritukseen liittyy tasan yksi Opiskelija (kurssisuorituksen ja opiskelijan välisessä viivassa opiskelijan päädyssä on numero yksi). Lisätään luokkaan Kurssisuoritus viite luokkaan Opiskelija.

public class Kurssisuoritus {
  Opiskelija opiskelija;
  String kurssi;
}

Lisätään seuraavaksi yhteys opiskelijasta kurssisuoritukseen. Jokaiseen opiskelijaan voi liittyä nollasta äärettömään kurssisuoritusta (kurssisuorituksen ja opiskelijan välisessä viivassa kurssisuorituksen päädyssä on tähti). Lisätään siis luokkaan Opiskelija äärettömän määrän kurssisuorituksia mahdollistava viite eli lista.

import java.util.List;

public class Opiskelija {
  List<Kurssisuoritus> kurssisuoritukset;
  String opiskelijanumero;
  String nimi;
  int syntymavuosi;
}

Oleellista luokkakaavioiden ja lähdekoodin välisessä muunnoksessa on se, että luokkien väliset yhteydet eivät näy luokkakaaviossa, mutta luokat sisältävät yhteyksiä kuvaavat oliomuuttujat. Esimerkiksi yllä olevassa lähdekoodissa Kurssisuoritus sisältää tiedon opiskelijasta, mutta luokkakaaviossa opiskelija ei ole kurssisuorituksen oliomuuttuja.

Loading

Oliot ja tietokantataulut

Käsittelimme edellisessä osassa tietokantakyselyiden tekemistä ohjelmallisesti. Tietokantakyselyiden tekeminen koostuu oleellisesti viidestä osasta: (1) yhteyden muodostamisesta tietokantaan, (2) kyselyn muodostamisesta, (3) kyselyn suorittamisesta, (4) vastausten läpikäynnistä, ja (5) resurssien vapauttamisesta ja tietokantayhteyden sulkemisesta.

Edellisessä osassa käsiteltiin Opiskelija-taulun sisältävää tietokantaa seuraavasti.

Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./testi", "sa", "");

// myös "SELECT * FROM Opiskelija" olisi mahdollinen
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("SELECT nimi, pääaine FROM Opiskelija");
ResultSet rs = stmt.executeQuery();

while (rs.next()) {
  String nimi = rs.getString("nimi");
  String aine = rs.getString("pääaine");

  System.out.println(nimi + " " + aine);
}

stmt.close();
rs.close();

connection.close();

Olio-ohjelmoijan näkökulmasta tiedon käsittely on mielekkäämpää olioiden avulla. Luodaan luokka Opiskelija ja luodaan tietokantakyselyn tuloksesta opiskelijaolioita.

public class Opiskelija
  int opiskelijanumero;
  String nimi;
  int syntymavuosi;
  String paaAine;

  public Opiskelija(int opiskelijanumero, String nimi,
      int syntymavuosi, String paaAine) {
    this.opiskelijanumero = opiskelijanumero;
    this.nimi = nimi;
    this.syntymavuosi = syntymavuosi;
    this.paaAine = paaAine;
  }

  // muita konstruktoreja ja metodeja
}

Edellistä tietokantakyselyä tekevää metodia voidaan nyt muokata siten, että se luo jokaisesta rivistä opiskelijaolion.

Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./testi", "sa", "");

// myös "SELECT * FROM Opiskelija" olisi mahdollinen
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("SELECT * FROM Opiskelija");
ResultSet rs = stmt.executeQuery();

List<Opiskelija> opiskelijat = new ArrayList<>();
while (rs.next()) {
  int numero = rs.getInt("opiskelijanumero");
  String nimi = rs.getString("nimi");
  int vuosi = rs.getInt("syntymävuosi");
  String aine = rs.getString("pääaine");

  Opiskelija o = new Opiskelija(numero, nimi, vuosi, aine);
  opiskelijat.add(o);
}

stmt.close();
rs.close();

connection.close();

// tehdään jotain opiskelijalistalla

Tarkastellaan toista esimerkkiä aiheesta.

Oletetaan, että käytössämme on luokka Asiakas sekä tietokantataulu Asiakas. Tietokantataulu on luotu seuraavalla CREATE TABLE -lauseella. Lauseessa oleva pääavaimeen liitetty määre AUTO_INCREMENT luo sarakkeen arvot automaattisesti (määre on tietokannanhallintajärjestelmäkohtainen ja toimii ainakin H2-tietokannanhallintajärjestelmässä).

CREATE TABLE Asiakas (
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nimi VARCHAR(200),
  puhelinnumero VARCHAR(20),
  katuosoite VARCHAR(50),
  postinumero INTEGER,
  postitoimipaikka VARCHAR(20)
);

Alla on taulua vastaava luokka.

public class Asiakas {
  Integer id;
  String nimi;
  String puhelinnumero;
  String katuosoite;
  Integer postinumero;
  String postitoimipaikka;


  // konstruktorit ja metodit
}

Hakiessamme tietoa tietokantataulusta Asiakas voimme muuntaa kyselyn tulokset Asiakas-olioiksi.

Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("SELECT * FROM Asiakas");
ResultSet rs = stmt.executeQuery();

List<Asiakas> asiakkaat = new ArrayList<>();

while (rs.next()) {
  Asiakas a = new Asiakas(rs.getInt("id"), rs.getString("nimi"),
    rs.getString("puhelinnumero"), rs.getString("katuosoite"),
    rs.getInt("postinumero"), rs.getString("postitoimipaikka"));

  asiakkaat.add(a);
}

stmt.close();
rs.close();

connection.close();

// nyt asiakkaat ovat listassa ohjelman käsittelyä varten

Myös uuden Asiakas-olion tallentaminen tietokantatauluun onnistuu.

Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./asiakkaat", "sa", "");

PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("INSERT INTO Asiakas"
  + " (nimi, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)"
  + " VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
stmt.setString(1, asiakas.getNimi());
stmt.setString(2, asiakas.getPuhelinnumero());
stmt.setString(3, asiakas.getKatuosoite());
stmt.setInt(4, asiakas.getPostinumero());
stmt.setString(5, asiakas.getPostitoimipaikka());

stmt.executeUpdate();
stmt.close();
connection.close();

Sama onnistuu myös Spring-sovelluskehyksen avulla.

List<Asiakas> = jdbcTemplate.query(
  "SELECT * FROM Asiakas;",
  (rs, rowNum) -> new Asiakas(rs.getInt("id"), rs.getString("nimi"),
  rs.getString("puhelinnumero"), rs.getString("katuosoite"),
  rs.getInt("postinumero"), rs.getString("postitoimipaikka")));

// Tee jotain Asiakas-olioilla

Ohjelmoija voi halutessaan tehdä Asiakas-luokkaan normaalin konstruktorin lisäksi konstruktorin, joka luo uuden Asiakas-olion annetun ResultSet-olion perusteella.

public class Asiakas {
  Integer id;
  String nimi;
  String puhelinnumero;
  String katuosoite;
  Integer postinumero;
  String postitoimipaikka;

  public Asiakas(ResultSet rs) {
    this.id = rs.getInt("id");
    this.nimi = rs.getString("nimi");
    this.puhelinnumero = rs.getString("puhelinnumero");
    this.katuosoite = rs.getString("katuosoite");
    this.postinumero = rs.getInt("postinumero");
    this.postitoimipaikka = rs.getString("postitoimipaikka");
  }

  // muut konstruktorit ja metodit
}

Nyt aiemmin esitellyt kyselyt saadaan selkeämmiksi.

List<Asiakas> = jdbcTemplate.query(
  "SELECT * FROM Asiakas;",
  (rs, rowNum) -> new Asiakas(rs));

// Tee jotain Asiakas-olioilla

Asiakas-luokan konstruktorin määrittely siten, että se saa parametrinaan ResultSet-olion, ei ole kuitenkaan aina hyvä idea. Lähestymistapa selkeyttää tietokantakyselyn käsittelyä, mutta samalla Asiakas-luokan tulee "tietää" siihen liittyvästä tietokantataulusta sekä tietokantataulun sarakkeiden nimestä. Mikäli sarakkeiden nimet muuttuvat, tulee myös Asiakas-luokkaa muuttaa.

Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!