Osa 5

Tietokannan käsittely ohjelmallisesti

Lähes jokainen ohjelmointikieli tarjoaa jonkinlaisen rajapinnan tietokantakyselyiden tekemiseen. Nämä rajapinnat suoraviivaistavat tietokannanhallintajärjestelmien käyttöönoottoa ja kyselyiden tekemistä tietokantoihin. Etuna ohjelmointirajapinnoissa on tyypillisesti se, että rajapintaa noudattamalla yhteydenotto tietokannantallintajärjestelmään on lähes samankaltaista käytetystä tietokannanhallintajärjestelmästä riippumatta.

Java-kielessä tähän tehtävään on Java Database Connectivity (JDBC) -rajapinta. JDBC tarjoaa tuen tietokantayhteyden luomiseen sekä kyselyiden suorittamiseen tietokantayhteyden yli.

Jotta JDBCn avulla voidaan ottaa yhteys tietokantaan, tulee käytössä olla tietokannanhallintajärjestelmäkohtainen ajuri, jonka vastuulla on tietokantayhteyden luomiseen liittyvät yksityiskohdat sekä tietokannanhallintajärjestelmän sisäisten kyselytulosten muuntaminen JDBC-rajapinnan mukaiseen muotoon.

Tutustutaan seuraavaksi tietokantayhteyden ja tietokantakyselyiden tekemiseen JDBC:tä käyttäen. Ohjelmointitehtävät tehdään TMC-järjestelmässä, jonka kautta ladattavissa tehtävissä tietokanta-ajuri on suoraan ladattuna.

Mikäli et ole käyttänyt TMC-järjestelmää, tutustu Ohjelmoinnin MOOCin materiaaleihin osoitteessa http://ohjelmointi-19.mooc.fi. TMC:n käyttöönottoa käsitellään materiaalissa osassa 1, kohdassa Tulostaminen ja lukeminen https://ohjelmointi-19.mooc.fi/osa-1/2-tulostaminen-ja-lukeminen.

Mikäli TMC:n käyttöönotossa on ongelmia, katsothan myös Ohjelmoinnin MOOCin usein kysytyt kysymykset: https://ohjelmointi-19.mooc.fi/usein-kysytyt-kysymykset. Kurssimme Moodle-alueella sekä Telegramissa voi myös kysyä apua asiaan liittyvissä ongelmissa.

Tietokantojen perusteet-kurssilla organisaatioksi tulee valita TMC:ssä "MOOC" ja kurssiksi "Tietokantojen perusteet, syksy 2019". TMC:n käyttäjätunnukset ovat samat kuin mitä käytät tässä materiaalissa.

Aloitetaan.

JDBC-tietokantakysely kokonaisuudessaan

Oletetaan, että käytössämme on seuraava tietokantataulu Opiskelija:

opiskelijanumero (integer) nimi (varchar) syntymävuosi (integer) pääaine (varchar)
9999999 Pihla 1997 Tietojenkäsittelytiede
9999998 Joni 1993 Tietojenkäsittelytiede
...

JDBCn avulla kyselyn tekeminen tietokantatauluun tapahtuu seuraavasti — olettaen, että käytössämme on sekä tietokanta, että tietokannan ajuri. Alla oletetaan lisäksi, että projektin juuressa on H2-tietokannanhallintajärjestelmän tietokanta, jonka sisällä on yllä kuvattu taulu Opiskelija.

Tietokanta käyttää tiedostoja tietokanta.mv.db sekä tietokanta.trace.db. Tarkempaa kurssimme kannalta epäoleellista tietoa näistä tiedostoista löytyy H2-tietokannanhallintajärjestelmän sivuilta.
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // luodaan yhteys jdbc:n yli h2-tietokantaan nimeltä "tietokanta"
    // käyttäjätunnuksena on "sa" ja salasanana tyhjä
    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./tietokanta", "sa", "");

    // luodaan kyely "SELECT * FROM Opiskelija", jolla haetaan
    // kaikki tiedot Opiskelija-taulusta
    PreparedStatement statement = connection.prepareStatement("SELECT * FROM Opiskelija");

    // suoritetaan kysely -- tuloksena resultSet-olio
    ResultSet resultSet = statement.executeQuery();

    // käydään tuloksena saadussa oliossa olevat rivit läpi -- next-komento hakee
    // aina seuraavan rivin, ja palauttaa true jos rivi löytyi
    while(resultSet.next()) {
      // haetaan nykyiseltä riviltä opiskelijanumero int-muodossa
      Integer opNro = resultSet.getInt("opiskelijanumero");
      // haetaan nykyiseltä riviltä nimi String-muodossa
      String nimi = resultSet.getString("nimi");
      // haetaan nykyiseltä riviltä syntymävuosi int-muodossa
      Integer syntVuosi = resultSet.getInt("syntymävuosi");
      // haetaan nykyiseltä riviltä pääaine String-muodossa
      String paaAine = resultSet.getString("pääaine");

      // tulostetaan tiedot
      System.out.println(opNro + "\t" + nimi + "\t" + syntVuosi + "\t" + paaAine);
    }

    // suljetaan lopulta yhteys tietokantaan
    connection.close();
  }
}

Ohjelman suoritus tuottaa (esimerkiksi) seuraavanlaisen tulostuksen:

Esimerkkitulostus

999999 Pihla 1997 Tietojenkäsittelytiede 999998 Joni 1993 Tietojenkäsittelytiede 999997 Anna 1991 Matematiikka 999996 Krista 1990 Tietojenkäsittelytiede ...

Ohjelman rakentaminen osissa

Tarkastellaan seuraavaksi yllä kuvatun ohjelman rakentamista osissa. Oletuksena on, että olet luonut ohjelmointiympäristöön uuden projektin, ja että käytössäsi on H2-tietokannanhallintajärjestelmän ajuri.

Avaa projektiin liittyvä Source Packages ja valitse (tai tarvittaessa luo) sopiva pakkaus. Oletetaan tässä, että käytössä on pakkaus tikape. Valitse tämän jälkeen New -> Java Class, jonka jälkeen avautuu valikko, missä voit antaa luokalle nimen. Anna luokan nimeksi Main.

Avaa tiedosto tuplaklikkaamalla sitä. Muokkaa tiedostoa vielä siten, että se on seuraavan näköinen:

package tikape;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

  }
}

Tietokantayhteyden luominen

Lisää projektiin komento import java.sql.*;, joka hakee kaikki SQL-kyselyihin liittyvät Javan kirjastot.

package tikape;

import java.sql.*;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

  }
}

Avataan seuraavaksi tietokantayhteys tietokantatiedostoon nimeltä testi ja tehdään kysely "SELECT 1", jolla pyydetään tietokantaa palauttamaan luku 1 — käytämme tätä yhteyden testaamiseksi. Jos yhteyden luominen onnistuu, tulostetaan "Hei tietokantamaailma!", muulloin "Yhteyden muodostaminen epäonnistui".

package tikape;

import java.sql.*;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./testi", "sa", "");

    PreparedStatement statement = connection.prepareStatement("SELECT 1");

    ResultSet resultSet = statement.executeQuery();

    if (resultSet.next()) {
      System.out.println("Hei tietokantamaailma!");
    } else {
      System.out.println("Yhteyden muodostaminen epäonnistui.");
    }
  }
}
Esimerkkitulostus

Hei tietokantamaailma!

Kun suoritamme ohjelman ensimmäistä kertaa valitsemalla Run -> Run Project, puuttuvan tietokannan paikalle luodaan tietokanta (ainakin H2-tietokannanhallintajärjestelmää käytettäessä). Projektin kansiossa on nyt tietokantatiedosto, joka sisältää tietokantamme.

Tietokantakyselyiden tekeminen

Tietokannassa on tietokantataulu Opiskelija, jolla on sarakkeet nimi ja pääaine. Jokaisen opiskelijan nimen ja pääaineen tulostaminen tapahtuu seuraavalla tavalla.

Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./testi", "sa", "");

// myös "SELECT * FROM Opiskelija" olisi mahdollinen
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement("SELECT nimi, pääaine FROM Opiskelija");
ResultSet rs = stmt.executeQuery();

while (rs.next()) {
  String nimi = rs.getString("nimi");
  String aine = rs.getString("pääaine");

  System.out.println(nimi + " " + aine);
}

stmt.close();
rs.close();

connection.close();

Käydään ylläoleva ohjelmakoodi läpi askeleittain.

 1. Luomme ensin JDBC-yhteyden tietokantaan testi.

  Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:./testi", "sa", "");
 2. Kysely valmistellaan yhteyden metodilla prepareStatement, jolle annetaan parametrina kysely merkkijonona. Yhteys palauttaa PreparedStatement-olion, jota käytetään kyselyn suorittamiseen ja tulosten pyytämiseen. Metodi executeQuery suorittaa SQL-kyselyn ja palauttaa tulokset sisältävän ResultSet-olion.

  PreparedStatement statement = connection.prepareStatement("SELECT nimi, pääaine FROM Opiskelija");
  ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
 3. Tämän jälkeen ResultSet-oliossa olevat tulokset käydään läpi. Metodia next() kutsumalla siirrytään kyselyn palauttamissa tulosriveissä eteenpäin. Kultakin riviltä voi kysyä sarakeotsikon perusteella solun arvoa. Esimerkiksi kutsu getString("nimi") palauttaa kyseisellä rivillä olevan sarakkeen "nimi" arvon String-tyyppisenä.

  while(rs.next()) {
  String nimi = rs.getString("nimi");
  String aine = rs.getString("pääaine");
  
  System.out.println(nimi + " " + aine);
  }
 4. Kun kyselyn vastauksena saadut rivit on käyty läpi, eikä niitä enää tarvita, vapautetaan niihin liittyvät resurssit.

  stmt.close();
  rs.close();
 5. Lopulta tietokantayhteys suljetaan.

  connection.close();

Parametrien lisääminen kyselyyn

Kyselyihin halutaan usein antaa rajausehtoja. Ohjelmallisesti tämä tapahtuu lisäämällä kyselyä muodostaessa rajausehtoihin kohtia, joihin asetetaan arvot. Alla olevassa esimerkissä kyselyyn lisätään rajausehto — haluamme vain Pihla-nimisen opiskelijan tiedot.

PreparedStatement statement =
  connection.prepareStatement("SELECT * FROM Opiskelija WHERE nimi = ?");
statement.setString(1, "Pihla");

ResultSet resultSet = statement.executeQuery();

Kyselyiden paikat indeksoidaan kohdasta 1 alkaen. Alla olevassa esimerkissä haetaan Opiskelija-taulusta henkilöitä, joiden syntymävuosi on pienempi kuin 2000 ja joiden pääaine on tietojenkäsittelytiede.

PreparedStatement statement =
  connection.prepareStatement("SELECT * FROM Opiskelija WHERE syntymävuosi < ? AND pääaine = ?");
statement.setInt(1, 2000);
statement.String(2, "Tietojenkäsittelytiede");

ResultSet resultSet = statement.executeQuery();

Ohjelma voi toimia myös siten, että rajausehdot kysytään ohjelman käyttäjältä.

Scanner lukija = new Scanner(System.in);
System.out.println("Minä vuonna syntyneet opiskelijat tulostetaan?");
int vuosi = Integer.valueOf(lukija.nextLine());

// ...

PreparedStatement statement =
  connection.prepareStatement("SELECT * FROM Opiskelija WHERE syntymävuosi = ?");
statement.setInt(1, vuosi);

ResultSet resultSet = statement.executeQuery();

// ...
Loading

Tietoa muokkaavien kyselyiden tekeminen

Tietoa muokkaavat kyselyt — kuten tiedon lisäämiskyselyt, muokkauskyselyt, tai tietokannan rakenteeseen vaikuttavat kyselyt — suoritetaan PreparedStatement-olion executeUpdate-metodilla.

Alla olevassa esimerkissä luodaan tietokantatauluun Opiskelija uusi rivi. Uuden opiskelijan nimeksi tulee Matti, syntymävuodeksi 1973 ja pääaineeksi Matematiikka.

// ...

PreparedStatement statement =
  connection.prepareStatement("INSERT INTO Opiskelija (nimi, syntymavuosi, pääaine) VALUES (?, ?, ?)");
statement.setString(1, "Matti");
statement.setInt(2, 1973);
statement.setString(3, "Matematiikka");

statement.executeUpdate();

// ...
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!