Osa 5

Tietokantakyselyiden tehokkuuden tarkastelu ja indeksit

Tietokantaan tehtävä SQL-kielinen kysely voidaan suorittaa useammalla eri tavalla. Kyselyn suoritus voi käydä läpi tietokantataulun jokaisen rivin, se voi tarkastella vain rajattua osaa tietokantataulun riveistä, tai suoritus voi olla useamman taulun tapauksessa jonkinlainen yhdistelmä edellisiä. Kyselystrategia perustuu tietokannanhallintajärjestelmän sisäisen kyselynoptimoijan sekä tietokantatauluihin määriteltyjen ominaisuuksien kuten indeksien perusteella.

Tietokantakyselyn tarkastelu

Huom! Tietokantakyselyiden tarkastelu EXPLAIN QUERY PLAN -komennon avulla ei ole koeasiaa.

Tietokantakyselyiden suoritusstrategiaa voi tarkastella tietokannanhallintajärjestelmäkohtaisen apukyselyn avulla. SQLitessä kyselyn sisältöön pääsee kommennolla EXPLAIN QUERY PLAN, jota seuraa konkreettinen kysely. Suoritusstrategia sisältää tiedon läpikäytävistä tietokannoista sekä kyselyn muodosta. Kyselyn muoto on joko "SCAN" tai "SEARCH". Muoto SCAN käy koko tietokantataulun läpi ja SEARCH tarkastelee tietokantatauluun liittyvää indeksiä.

Tarkastellaan tätä konkreettisen esimerkin kautta. Oletetaan, että käytössämme on tietokanta, jossa on seuraavat tietokantataulut.

CREATE TABLE Asiakas (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nimi VARCHAR(200),
  puhelinnumero VARCHAR(20),
  katuosoite VARCHAR(50),
  postinumero INTEGER,
  postitoimipaikka VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE Tilaus (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  asiakas_id INTEGER,
  aika DATE,
  kuljetustapa VARCHAR(40),
  vastaanotettu BOOLEAN,
  toimitettu BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (asiakas_id) REFERENCES Asiakas(id)
);

Jos haluamme listata asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot, teemme kyselyn "SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas". Strategia on selvä — käydään koko tietokantataulu läpi. Ensimmäisessä esimerkissä kytketään lisäksi SQLiten otsikot päälle ja vaihdetaan tulostusmuotoa kolumnimuotoon. Alla olevissa esimerkeissä on lisäksi käytetty .width -komentoa tulostuksen leveyden sovittamiseksi.

Esimerkkitulostus

sqlite> .headers on sqlite> .mode column sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas; selectid order from detail


0 0 0 SCAN TABLE Asiakas

Vastaava strategia liittyy myös tietyn nimisen asiakkaan etsimiseen. Alla kuvatussa esimerkissä tarkastellaan kyselyä, missä etsitään Cobb-nimistä asiakasta.

Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas WHERE nimi = 'Cobb'; selectid order from detail


0 0 0 SCAN TABLE Asiakas

Myös Tilaus-taulun tietojen listaaminen vaatii koko tietokantataulun läpikäynnin. Alla listataan tilaukset, jotka on jo toimitettu.

Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM Tilaus WHERE toimitettu = 1; selectid order from detail


0 0 0 SCAN TABLE Tilaus

Tarkastellaan seuraavaksi hieman monimutkaisempaa kyselyä, missä tulostetaan niiden asiakkaiden nimet, jotka ovat tehneet vähintään yhden tilauksen.

Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas JOIN Tilaus ON Asiakas.id = Tilaus.asiakas_id; selectid order from detail


0 0 1 SCAN TABLE Tilaus 0 1 0 SEARCH TABLE Asiakas USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)

Kysely onkin nyt erilainen. Kyselyssä käydään ensin läpi koko taulu Tilaus, jonka jälkeen etsitään tietokantataulusta Asiakas rivejä asiakas-taulun pääavaimen perusteella. Entä jos tietokantataulu Asiakas olisikin määritelty siten, että kenttä id ei olisi pääavain?

CREATE TABLE Asiakas (
  id INTEGER,
  nimi VARCHAR(200),
  puhelinnumero VARCHAR(20),
  katuosoite VARCHAR(50),
  postinumero INTEGER,
  postitoimipaikka VARCHAR(20)
);
Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas JOIN Tilaus ON Asiakas.id = Tilaus.asiakas_id; selectid order from detail


0 0 0 SCAN TABLE Asiakas 0 1 1 SEARCH TABLE Tilaus USING AUTOMATIC COVERING INDEX (asiakas_id=?)

Tietokannanhallintajärjestelmä vaihtaa läpikäytävien taulujen järjestystä. Nyt kysely käy ensin läpi koko Asiakas-taulun, ja etsii tämän jälkeen Tilaus-taulusta tietoa automaattisesti luodun indeksin perusteella.

Tutustutaan seuraavaksi mikä tämä indeksi oikein on.

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Indeksit

Indeksit ovat tietokantatauluista erillisiä yhden tai useamman sarakkeen tiedoista koostuvia tietorakenteita, jotka viittaavat tietokantataulun riveihin. Indeksirakenteita on useita erilaisia, mm. hajautustaulut ja puurakenteet. Indeksien tavoite on käytännössä — tietokantojen yhteydessä — tietokantakyselyiden nopeuttaminen.

Indeksiä voi ajatella perinteikkään kirjaston korttiluettelona. Kirjaston tiskille mentäessä ja tiettyä kirjaa kysyttäessä, kirjastovirkailija käy läpi kirjan nimen perusteella aakkostettuja kortteja. Koska nimet ovat aakkosjärjestyksessä, jokaista korttia ei tarvitse tarkastella tiettyä kirjaa etsittäessä. Kortissa on tieto kirjan konkreettisesta paikasta kirjastossa — kun kortti löytyy, kirjan voi hakea. Jos kirjan nimen sijaan kirjaa etsitään kirjoittajan perusteella, tulee käyttää toista korttipakkaa, joka sisältää kirjoittajien nimet sekä mahdollisesti myös tiedon kirjojen nimistä. Jos kirjaa etsitään sisällön perusteella joudutaan huonolla tuurilla käymään jokainen fyysinen kirjaston kirja läpi.

Pohditaan tilannetta, missä miljardi riviä sisältävän taulun tiettyyn sarakkeeseen on määritelty indeksi. Oletetaan, että indeksi sisältää arvot järjestettynä. Tällöin, tiettyä arvoa haettaessa, voimme aloittaa keskimmäisestä arvosta — jos haettava arvo on pienempi, tutkitaan "vasemmalla" olevaa puolikasta. Jos taas haettava arvo on suurempi, tutkitaan "oikealla" olevaa puolikasta. Alueen rajaaminen jatkuu niin pitkään, kunnes haettava arvo löytyy, tai rajaus päätyy tilanteeseen, missä tutkittavia arvoja ei enää ole. Tämä menetelmä — puolitushaku tai binäärihaku lienee tuttu ohjelmointikursseilta.

Jos rivejä on yhteensä miljardi, voidaan ne jakaa kahteen osaan noin log2 1 000 000 000 kertaa, eli noin 30 kertaa. Jos oletamme, että arvoa ei löydy taulusta, tulee yhteensä tarkastella siis noin 30 riviä miljardin sijaan.

Edellisessä luvussa olleessa esimerkissä huomasimme, että asiakkaan nimen perusteella tehty tietokantakysely käy koko Asiakas-taulun läpi.

Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas WHERE nimi = 'Cobb'; selectid order from detail


0 0 0 SCAN TABLE Asiakas

Indeksin määrittely tietokantataulun sarakkeelle tapahtuu tietokantataulun luomisen jälkeen komennolla CREATE INDEX, jota seuraa uuden indeksin nimi, avainsana ON, sekä taulu ja taulun sarakkeet, joille indeksi luodaan. Tietokannanhallintajärjestelmä luo tietokantataulun pääavaimelle ja viiteavaimille indeksit tyypillisesti automaattisesti.

Oletetaan, että sovelluksessamme asiakkaita haetaan usein nimen perusteella. Luodaan aiemmin kuvattuun Asiakas-taulun sarakkeeseen nimi indeksi.

Esimerkkitulostus

sqlite> CREATE INDEX idx_asiakas_nimi ON Asiakas (nimi);

Tarkastellaan aiemmin tehtyä Cobb-nimisen henkilön hakua uudelleen.

Esimerkkitulostus

sqlite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT nimi, puhelinnumero FROM Asiakas WHERE nimi = 'Cobb'; selectid order from detail


0 0 0 SEARCH TABLE Asiakas USING INDEX idx_asiakas_nimi (nimi=?)

Strategia muuttuu edellisestä. Aiemmin tietokannanhallintajärjestelmän strategia on ollut koko tietokantataulun Asiakas läpikäynti, nyt tietoa haetaan indeksistä. Jos käytössä oleva indeksi olisi esimerkiksi hajautustaulu, tapahtuisi haku vakioajassa — eli "tarkasteluja" tehtäisiin "yksi" riippumatta tietomäärästä — tietorakenteisiin, niihin tehtäviin hakuihin sekä niiden tehokkuuksiin tutustutaan tarkemmin kurssilla tietorakenteet ja algoritmit.

Milloin tietokantatauluun kannattaa lisätä indeksi?

Taulut ja sarakkeet, joihin indeksejä kannattaa harkita, liittyvät paljon suoritettuihin (ja hitaahkoihin) tietokantakyselyihin. Ensimmäiset askeleet liittyvät (1) tietokantataulujen pää- ja viiteavainten indeksien luomiseen, (2) hakuehtoihin liittyvien sarakkeiden indeksien luomiseen sekä (3) järjestysehtoihin liittyvien sarakkeiden indeksien lumiseen. Alla on kuvattuna eräs suoraviivainen prosessi tietokantataulun indeksien päättämiselle: lähtökohtana on kysely.

alku=>start: Alku
				  join=>condition: Käsitelläänkö
				  useampia
				  tauluja?
				  where=>condition: Kyselyssä
				  rajausehtoja?
				  loppu=>end: Loppu
				  avaimet=>operation: Luo taulujen pääavaimille
				  ja viiteavaimille indeksit
				  rajaus=>operation: Luo indeksit rajausehdossa
				  esiintyville sarakkeille.
				  jarjestys=>condition: Järjestetäänkö
				  tuloksia?
				  jarj=>operation: Luo indeksit
				  järjestettäville sarakkeille.
				  alku->join
				  join(yes,right)->avaimet->where
				  join(no)->where
				  where(yes,right)->rajaus->jarjestys
				  where(no)->jarjestys
				  jarjestys(no)->loppu
				  jarjestys(yes,right)->jarj->loppu

Indeksin luominen tietokantataululle luo tietorakenteen, jota käytetään tiedon hakemiseen. Jokaista indeksiä tulee päivittää myös tietokantaa muokkaavien operaatioiden yhteydessä, jotta indeksin tiedot ovat ajan tasalla. Käytännössä liiallinen indeksien luominen saattaa myös hidastaa sovelluksen toimintaa — mikäli sovelluksessa tehdään paljon lisäyskyselyjä, myös tällöin indeksit saattavat hidastaa sovellusta.

Lisää indekseistä mm. osoitteessa https://use-the-index-luke.com/
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!