Osa 3

Käsiteanalyysistä tietokantakaavioksi

Tietokantakaavio (myös relaatiokaavio) on kuvaus tietokantatauluista sekä tietokantatauluihin liittyvistä tiedoista. Relaatiokaavion perusteella luodaan tietokantataulujen luomiseen tarvittavat kyselyt. Tutustutaan ensin termiin relaatio ja harjoitellaan sen jälkeen luokkakaavion muuntamista relaatiokaavioksi.

Relaatiomalli

Relaatiomallin perusajatus on tallennettavan tiedon jakaminen käsitteisiin sekä käsitteiden välisiin yhteyksiin. Jokaista käsitettä vastaa relaatiotietokannassa taulu, ja jokaiselle käsitteen ominaisuudelle eli attribuutille on taulussa oma sarake. Jokainen taulun rivi vastaa yhtä käsitteen ilmentymää, ja tietokantatauluja määriteltäessä taululle määritellään tyypillisesti myös avain, jonka perusteella kukin rivi — eli käsitteen ilmentymä — voidaan yksilöidä.

Relaatiomallille on myös hieman formaalimpi määritelmä, johon tutustutaan seuraavaksi. Noudatamme tässä Edgar Coddin vuonna 1970 julkaistun artikkelin "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" esitysasua.

Relaatio

Olkoon S1, S2, ..., Sn arvojoukkoja, joiden sisältämät arvot eivät ole välttämättä täysin erillisiä. Relaatio R on joukko n alkion kokoisia monikkoja. Jokaisen relaatiossa R olevan monikon ensimmäisen arvon tulee kuulua joukkoon S1, toisen arvon kuulua joukkoon S2 jne.

Relaatio R on siis osajoukko joukkojen S1, S2, ..., Sn välisestä karteesisesta tulosta S1 ⨯ S2 ⨯ ... ⨯ Sn.

Relaatio esitetään tyypillisesti taulukkona, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Jokainen taulukon rivi kuvaa yhtä relaation R monikkoa.
 • Taulukon rivien järjestyksellä ei ole väliä.
 • Jokainen taulukon rivi on erilainen.
 • Sarakkeiden järjestyksellä kuvataan relaation arvojoukkoja; ensimmäisen sarakkeen arvot tulevat arvojoukosta S1, toisen sarakkeen arvojoukosta S2 jne..
 • Jokaiselle sarakkeelle annetaan nimi, joka kuvaa kunkin arvojoukon mahdollisia arvoja.

Pääavain, viittaaminen ja viiteavain

Jokaisella relaatiolla on tyypillisesti yksi arvojoukko tai arvojoukkojen yhdistelmä, joiden arvojen perusteella voidaan yksilöidä relaation monikko (eli taulukon rivi). Tällaista arvojoukkoa tai arvojoukkojen yhdistelmää kutsutaan pääavaimeksi. Oleellinen ominaisuus relaatioissa on myös saman tai toisen relaation arvoihin viittaaminen. Tämä tapahtuu viiteavaimen avulla. Relaatiossa R oleva arvojoukko tai arvojoukkojen yhdistelmä, joka ei ole relaation R pääavain, mutta sisältää jonkun relaation pääavaimia, on viiteavain.

Joukko-operaatiot ja kyselyt

Relaatiot ovat joukkoja, joten niitä voi käsitellä joukko-opin operaatioiden avulla. Tällä kurssilla näihin ei syvennytä tarkemmin, mutta teemasta kiinnostuneiden kannattanee lukea klassikkoteos "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

Muunnos luokkakaaviosta relaatiokaavioksi

Tutustutaan seuraavaksi käsitekaavion (tässä luokkakaavion avulla kuvattuna) relaatiokaavioksi muuntamiseen. Muunnosta varten on kolme askelta sisältävä algoritmi, jota seuraamalla muunnos tapahtuu suoraviivaisesti. Askeleet ovat seuraavat.

 1. Määrittele jokaiselle luokkakaavion käsitteelle käsitteen ilmentymän yksilöivä pääavain.
 2. Muunna kaikki monen suhden moneen -yhteydet yhden suhde moneen -tyyppisiksi lisäämällä käsitteiden väliin liitostaulu.
 3. Lisää yhden suhde moneen -tyyppisiin yhteyksiin viiteavain "moneen"-yhteyden (eli tähden) päässä olevaan tauluun.

Tarkastellaan edellä kuvattuja askeleita ja muunnetaan aiemmin materiaalissa käsitellyn tilausjärjestelmän luokkakaavio tietokantakaavioksi. Muunnoksen lopputulos tulee vastaamaan toisessa osassa käyttämäämme hieman laajempaa esimerkkiä.

[Asiakas|nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
						 [Ravintola|nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
						 [Annos|nimi:String;koko:String;hinta:double]
						 [Tilaus|aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
						 [RaakaAine|nimi:String]
						 [Asiakas]1-*[Tilaus]
						 [Tilaus]*-*[Annos]
						 [Annos]*-*[RaakaAine]
						 [Ravintola]1-*[Annos]
Tietokantakaavioksi muunnettava tilausjärjestelmän luokkakaavio.

Käsitteen yksilöivän pääavaimen määrittely

Muunnoksen ensimmäisessä askeleessa määritellään jokaiselle luokkakaavion käsitteelle ilmentymän yksilöivä pääavain (primary key). Pääavain yksilöi käsitteen ilmentymän. Pääavaimella on muutamia ominaisuuksia: sen täytyy olla uniikki (sama arvo ei saa esiintyä samassa taulussa useampaan kertaan) ja se ei saa olla tyhjä. Pääavaimeksi valitaan (nykyään) tyypillisesti juokseva numero - lisäämme jokaiseen käsitteeseen sarakkeen id, joka merkitään pääavaimeksi. Käytössämme olevissa relaatiokaaviossa pääavain merkitään merkinnällä (pk).

Alla tilausjärjestelmän luokkakaavioon on merkitty pääavaimet.

[Asiakas|(pk) id:Integer; nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
							    [Ravintola|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
							    [Annos|(pk) id:Integer;nimi:String;koko:String;hinta:double]
							    [Tilaus|(pk) id:Integer;aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
							    [RaakaAine|(pk) id:Integer;nimi:String]
							    [Asiakas]1-*[Tilaus]
							    [Tilaus]*-*[Annos]
							    [Annos]*-*[RaakaAine]
							    [Ravintola]1-*[Annos]
Tilausjärjestelmän luokkakaavion muunnos relaatiokaavioksi, askel 1. Ensimmäisessä askeleessa jokaiseen käsitteeseen määritellään pääavain, jonka perusteella kukin käsitteen ilmentymä voidaan yksilöidä. Tässä käytetään numeerista tunnusta, eli esimerkiksi uutta asiakasta luodessa asiakkaan tunnus on numero, joka ei ole vielä yhdenkään muun asiakkaan käytössä (numerot merkitään tyypillisesti juoksevasti 1...n).

Monen suhde moneen -yhteyksien käsittely

Muunnoksen toisessa askeleessa muunnetaan monen suhde moneen -yhdeydet yhden suhde moneen -tyyppisiksi lisäämällä monen suhde moneen -yhteyksiin liitostaulu. Liitostaulu on tietokantataulu, jonka kukin rivi kytkee kahden (tai useamman) muun taulun rivit näiden taulujen pääavaimiin viittaamalla. Liitostaulun avulla saadaan selville mikä käsitteen ilmentymä liittyy mihinkin toisen käsitteen ilmentymään.

Käytännössä muunnos tapahtuu seuraavasti. Alla olevassa kuvassa on monen suhde moneen -yhteys käsitteiden Annos ja RaakaAine välillä. Käsitteille on jo määritelty pääavaimet.

[Annos|(pk) id:Integer;nimi:String;koko:String;hinta:double]
								  [RaakaAine|(pk) id:Integer;nimi:String]
								  [Annos]*-*[RaakaAine]
Monen suhde moneen -yhteys annoksen ja raaka-aineen välillä. Käsitteille annos ja raaka-aine on määritelty pääavaimet askeleessa yksi.

Luodaan käsitteiden välille liitostaulu AnnosRaakaAine. Liitostaulun nimi AnnosRaakaAine kuvaa liitostaulun tehtävää käsitteiden Annos ja RaakaAine rivien yhdistäjänä. Liitostaulusta AnnosRaakaAine on yhden suhde moneen -yhteys käsitteisiin Annos ja RaakaAine. Käytännössä yksi AnnosRaakaAine-käsitteen ilmentymä yksilöi aina yhden yksittäisen Annos - RaakaAine -parin.

[Annos|(pk) id:Integer;nimi:String;koko:String;hinta:double]
									    [RaakaAine|(pk) id:Integer;nimi:String]
									    [AnnosRaakaAine]
									    [Annos]1-*[AnnosRaakaAine]
									    [AnnosRaakaAine]*-1[RaakaAine]
Monen suhde moneen -yhteys annoksen ja raaka-aineen välillä muunnettu liitostaulun avulla kahdeksi yhden suhde moneen -yhteydeksi. Taulu (tai käsite) AnnosRaakaAine pitää kirjaa kuhunkin annokseen liittyvistä raaka-aineista.

Jokainen monesta moneen suhde käsitellään yksitellen. Kun kaikki monen suhde moneen -yhteydet on käsitelty, kaavio on seuraavanlainen.

[Asiakas|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
											[Ravintola|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
											[Annos|(pk) id:Integer;nimi:String;koko:String;hinta:double]
											[Tilaus|(pk) id:Integer;aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
											[RaakaAine|(pk) id:Integer;nimi:String]
											[AnnosRaakaAine]
											[TilausAnnos]
											[Asiakas]1-*[Tilaus]
											[Tilaus]1-*[TilausAnnos]
											[TilausAnnos]*-1[Annos]
											[Annos]1-*[AnnosRaakaAine]
											[AnnosRaakaAine]*-1[RaakaAine]
											[Ravintola]1-*[Annos]
Tilausjärjestelmän muunnos relaatiokaavioksi, askel 2. Toisessa askeleessa jokainen monesta moneen -yhteys on pilkottu osiin lisäämällä yhteyteen liitostaulu. Liitostaulut yhdistävät monesta moneen -yhteyden käsitteet yhdestä moneen -yhteydellä.

Yhden suhde moneen -yhteyksien käsittely

Muunnoksen kolmannessa askeleessa käsitellään yhden suhde moneen -yhteydet lisäämällä yhteyden tähdellä merkittyyn käsitteeseen viiteavain, joka viittaa käsitteeseen, joka on merkitty yhteydessä ykkösellä. Viiteavain viittaa toisen käsitteen pääavaimeen. Viiteavain siis yksilöi (toisen) käsitteen ilmentymän, johon nykyinen käsite viittaa. Käytössämme olevissa relaatiokaaviossa viiteavain merkitään merkinnällä (fk), jonka lisäksi viiteavaimen nimi ja tyyppi kertoo minkä käsitteen pääavaimeen viiteavain viittaa.

[Asiakas|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
								 [Tilaus|(pk) id:Integer;aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
								 [Asiakas]1-*[Tilaus]
Yhden suhde moneen. Yllä yhteen asiakkaaseen voi liittyä monta tilausta, mutta yksi tilaus liittyy aina täsmälleen yhteen asiakkaaseen.

Yllä oleva yhden suhde moneen yhteys käsitellään lisäämällä Tilaus-käsitteeseen viiteavain, joka viittaa asiakkaaseen. Tämän viiteavaimen perusteella jokaisesta tilauksesta saa selville tilaukseen liittyvän asiakkaan.

[Asiakas|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
										  [Tilaus|(pk) id:Integer;(fk) asiakas_id:Asiakas;aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
										  [Asiakas]1-*[Tilaus]
Yhden suhde moneen. Yllä yhteen asiakkaaseen voi liittyä monta tilausta, mutta yksi tilaus liittyy aina täsmälleen yhteen asiakkaaseen.

Jokainen yhdestä moneen suhde käsitellään yksitellen. Kun kaikki yhdestä moneen -yhteydet on käsitelty, kaavio on seuraavanlainen.

[Asiakas|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
										 [Ravintola|(pk) id:Integer;nimi:String;puhelinnumero:String;katuosoite:String;postinumero:Integer;postitoimipaikka:String]
										 [Annos|(pk) id:Integer;(fk) ravintola_id:Ravintola;nimi:String;koko:String;hinta:double]
										 [Tilaus|(pk) id:Integer;(fk) asiakas_id:Asiakas;aika:Date;kuljetustapa:String;vastaanotettu:Boolean;toimitettu:Boolean]
    						 [RaakaAine|(pk) id:Integer;nimi:String]
										 [AnnosRaakaAine|(fk) annos_id:Annos;(fk) raaka_aine_id:RaakaAine]
										 [TilausAnnos|(fk) tilaus_id:Tilaus;(fk) annos_id:Annos]
										 [Asiakas]1-*[Tilaus]
										 [Tilaus]1-*[TilausAnnos]
										 [TilausAnnos]*-1[Annos]
										 [Annos]1-*[AnnosRaakaAine]
										 [AnnosRaakaAine]*-1[RaakaAine]
										 [Ravintola]1-*[Annos]
Tilausjärjestelmän muunnos relaatiokaavioksi, askel 3. Kolmannessa askeleessa jokaiseen yhdestä moneen -yhteyteen on lisätty viiteavain. Viiteavain lisätään päätyyn, jossa on yhteyden tähti.

Edellä kuvatun tietokantakaavion voi kuvata myös tekstimuodossa seuraavasti. Pääavaimet merkitään etuliitteellä (pk), jonka lisäksi niille kerrotaan tyyppi. Viiteavaimet merkitään etuliitteellä (fk), jonka lisäksi niihin merkitään viitatun tietokantakaavion nimi, esim (fk) tilaus_id -> Tilaus.

 • Asiakas((pk) id:Integer, nimi:String, puhelinnumero:String, katuosoite:String, postinumero:Integer, postitoimipaikka:String)
 • Ravintola((pk) id:Integer, nimi:String, puhelinnumero:String, katuosoite:String, postinumero:Integer, postitoimipaikka:String)
 • Annos((pk) id:Integer, (fk) ravintola_id -> Ravintola, nimi:String, koko:String, hinta:double)
 • Tilaus((pk) id:Integer, (fk) asiakas_id -> Asiakas, aika:Date, kuljetustapa:String, vastaanotettu:Boolean, toimitettu:Boolean)
 • RaakaAine((pk) id:Integer, nimi:String)
 • AnnosRaakaAine((fk) annos_id - > Annos, (fk) raaka_aine_id -> RaakaAine)
 • TilausAnnos((fk) tilaus_id - > Tilaus, (fk) annos_id -> Annos)
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!