Osa 2

Tiedon lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Tiedon lisääminen tietokantatauluun tapahtuu INSERT INTO-lauseella. Lausetta INSERT INTO seuraa kohdetaulun nimi, jonka jälkeen määritellään sulkujen sisällä sarakkeet, joihin arvot asetetaan. Näitä seuraa avainsana VALUES, jota seuraa suluissa konkreettiset tietokantatauluun lisättävät arvot.

INSERT INTO TAULUN_NIMI (sarake1, sarake2, sarake3)
  VALUES ('merkkijono hipsuissa', 'numero ei', 123);

Oletetaan, että käytössämme on taulu Henkilo, jossa on sarakkeet syntymavuosi (kokonaisluku) ja nimi (merkkijono). Uuden henkilon lisääminen tapahtuu seuraavasti.

INSERT INTO Henkilo (syntymavuosi, nimi)
  VALUES (1923, 'Edgar Frank Codd');

Yllä olevassa esimerkissä tietokantatauluun Henkilo lisätään uusi rivi. Uuden rivin sarakkeeseen syntymävuosi tulee arvo 1923 ja sarakkeeseen nimi tulee merkkijono Edgar Frank Codd.

Vastaavasti vuonna 1947 syntyneen Raymond Boycen lisääminen tietokantatauluun Henkilo onnistuu seuraavasti.

INSERT INTO Henkilo (syntymavuosi, nimi)
  VALUES (1947, 'Raymond Boyce');

Pää- ja viiteavaimet tietoa lisättäessä

Useat tietokannanhallintajärjestelmät tarjoavat tuen automaattiselle pääavaimen arvojen luomiselle. Mikäli tietokantataulu on määritelty tietokannanhallintajärjestelmän tarjoamalla mekanismilla siten, että taulun pääavaimen arvo luodaan automaattisesti, ei pääavaimen arvoja tarvitse syöttää erikseen.

Oletetaan, että käytössämme on taulu RaakaAine, jolla on pääavain id sekä sarake nimi. Oletetaan lisäksi, että pääavain on merkitty automaattisesti luotavaksi. Seuraavat lisäyskyselyt lisäävät tauluun RaakaAine tietoa — jokaisen kutsun yhteydessä luodaan myös lisättävälle riville uniikki tunniste id.

INSERT INTO RaakaAine (nimi) VALUES ('Banaani');
INSERT INTO RaakaAine (nimi) VALUES ('Bataatti');
INSERT INTO RaakaAine (nimi) VALUES ('Peruna');
INSERT INTO RaakaAine (nimi) VALUES ('Porkkana');

Mikäli tietokantataulussa on yksi tai useampi viiteavain, tulee tiedon lisäyksen yhteydessä olla tieto viiteavaimen arvosta. Tarkastellaan seuraavaksi taulua Tilaus, jossa on viite tauluun Asiakas. Tiedon lisääminen tauluun Tilaus tapahtuu INSERT INTO-lauseen avulla. Koska taulussa Tilaus on viiteavain tauluun Asiakas, tulee viitattavan asiakkaan tunnus olla tiedossa lisäyksen yhteydessä — alla olevassa esimerkissä oletetaan, että tilauksen tehneen asiakkaan pääavaimen arvo on 7.

INSERT INTO Tilaus (asiakas_id, kuljetustapa, vastaanotettu, toimitettu)
  VALUES (7, 'nouto', false, false);

Tiedon päivittäminen: UPDATE

Tietokantataulussa olevan tiedon päivittäminen onnistuu UPDATE-lauseella. Komentoa UPDATE seuraa tietokantataulun nimi, avainsana SET, jota seuraa sarakekohtaiset uudet arvot. Lopuksi kyselyyn lisätään rajausehto, jonka perusteella rajataan muutettavia rivejä.

UPDATE TAULUN_NIMI
  SET sarake1='uusiarvo', sarake2=1234
  WHERE sarake3='rajausarvo';

Esimerkiksi 'Joni'-nimisen henkilön nimen päivittäminen muotoon 'Joni S' onnistuu seuraavasti.

UPDATE Henkilo
  SET nimi='Joni S'
  WHERE nimi='Joni';

Yllä olevassa esimerkissä tulee esille pääavaimen tärkeys. Mikäli tietokantataulussa on useampi Joni-niminen henkilö, muuttaisi yllä oleva kysely kaikkien Joni-nimisten henkilöiden nimeksi Joni S.

Mikäli henkilön pääavain on tiedossa tai sen voi selvittää, kannattaa päivitys tehdä ehdottomasti pääavaimen avulla.

UPDATE Henkilo
  SET nimi='Joni S'
  WHERE id=6;

Tiedon poistaminen tietokantataulusta: DELETE FROM

Tiedon poistaminen tietokantataulusta onnistuu DELETE FROM-lauseella. Lauseeseen määritellään tietokantataulu, mistä tietoa poistetaan, ja mahdollisesti ehtoja, jotka rajaavat poistettavia rivejä. Yksinkertaisimmillaan komennolla poistetaan kaikki rivit annetusta taulusta. Tämä tapahtuu seuraavasti.

DELETE FROM TAULUN_NIMI;

Poistettavien rivien rajaaminen tapahtuu WHERE-ehdolla, jota seuraa poistettavien arvojen rajaus. Esimerkiksi kaikki vuonna 1920 syntyneet henkilöt poistettaisiin tietokantataulusta Henkilo seuraavalla komennolla.

DELETE FROM Henkilo WHERE syntymavuosi = 1920;

Poistoehtoon voi rakentaa loogisen lauseen, joka sisältää AND ja OR -määreitä. Näiden avulla poistorajausta voi tehdä laajemmin. Alla olevassa esimerkissä poistetaan henkilö (tai henkilöt), joiden syntymävuosi on 1947 ja joiden nimi on 'Raymond Boyce'.

DELETE FROM Henkilo WHERE syntymavuosi = 1947 AND nimi = 'Raymond Boyce';

Pienempi kuin ja suurempi kuin -vertailuoperaatiot sekä erisuuri kuin vertailuoperaatiot ovat myös mahdollisia. Alla olevassa esimerkissä poistetaan kaikki henkilöt, joiden syntymävuosi on pienempi kuin 2000 ja joiden nimi ei ole 'Boyce-Codd'.

DELETE FROM Henkilo WHERE syntymavuosi < 2000 AND nimi != 'Boyce-Codd';
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!